FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

De Wetenschappelijke Overleggroep

De Wetenschappelijke Overleggroep "Vaccinatie"

Art. 1.

De wetenschappelijke Overleggroep is een studie- en informatiegroep zonder rechtspersoonlijkheid, samengesteld uit artsen en wetenschappers die werkzaam zijn en/of ervaring hebben op het terrein van vaccinaties en vaccineerbare infectieziekten. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de groep, zowel taalkundig als wat de wetenschappelijke achtergrond betreft.
Het aantal leden is beperkt tot 20 à 25 en de ledenlijst wordt jaarlijks bij consensus aangepast. De leden van de groep ontvangen geen vergoeding.
De leden van de groep hebben een verklaring van belangenconflict opgesteld. Deze verklaringen worden hier gepubliceerd.

De activiteiten van de groep omvatten onder meer:

  • De redactievergaderingen van Vax Info (zie onder B)
  • Het opstellen van een inventaris van het lopend wetenschappelijk onderzoek inzake vaccinaties en de epidemiologie en preventie van vaccineerbare aandoeningen.
  • De verspreiding van de adviezen en aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad. De groep kan ook sprekers of externe deskundigen uitnodigen en kan specifieke werkgroepen oprichten die door hun deskundigheid adviezen geven over specifieke onderwerpen. De Overleggroep vergadert minstens 3 maal per jaar.

Art. 2 Voorzitter en ondervoorzitter

Alleen de effectieve leden van de Overleggroep kunnen kandidaat-voorzitter of -ondervoorzitter zijn. Voorzitter en ondervoorzitter worden gelijktijdig verkozen. Een mandaat duurt drie jaar. De verkiezing gebeurt volgens de bepalingen van art. 3.
Het mandaat kan worden verlengd met een nieuwe periode van drie jaar op verzoek van minstens drie effectieve leden en mits respectievelijk het akkoord van de voorzitter en de ondervoorzitter. De verlenging gebeurt volgens de bepalingen van art. 3.
Indien de mandaten niet worden verlengd, dan wordt minstens 3 maanden voor het verstrijken van de mandaten een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd.
Indien de voorzitter of de ondervoorzitter verhinderd zijn om hun mandaat uit te oefenen tot het einde van de normale periode, wordt een nieuwe verkiezing georganiseerd volgens de modaliteiten van art. 3.

Art. 3. Verkiezingen

De verkiezingen worden schriftelijk meegedeeld aan de leden van de Overleggroep als agendapunt van de volgende vergadering.
De kandidaturen van voorzitter en ondervoorzitter moeten schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de Overleggroep minstens één maand voor de volgende vergadering.
De stemming is geheim. Er kan slechts geldig gestemd worden als minstens de helft van de effectieve leden aanwezig is.
Voor de verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter is een twee derde meerderheid van de effectieve leden van de groep vereist. Indien deze meerderheid niet wordt behaald, wordt een tweede stemronde georganiseerd op de eerstvolgende vergadering. Indien ook dan geen twee derde meerderheid wordt behaald, wordt onmiddellijk een derde stemronde georganiseerd waarop een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen volstaat.
De afwezige effectieve leden kunnen stemmen per brief of bij volmacht op het formulier dat bij de uitnodiging wordt gevoegd.

Art. 4. Statuten

De Statuten van de Overleggroep kunnen worden gewijzigd volgens de bepalingen van art. 3.

Art. 5. Dagelijkse werking

Alle beslissingen betreffende de dagelijkse werking van de groep worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige effectieve leden.
De voorzitter en ondervoorzitter treden op als woordvoerder van de Overleggroep. Zij kunnen hiermee ook een ander lid belasten.

Art. 6. Leden

Er zijn twee soorten leden: effectieve leden (die deelnemen aan de vergaderingen en alle teksten vooraf ontvangen) en de adviserende leden (die de teksten ontvangen en antwoorden op specifieke vragen van de Groep).
Nieuwe leden worden voorgedragen door een lid van de Overleggroep. De kandidaturen worden schriftelijk meegedeeld aan de leden van de Overleggroep, samen met de agenda van de volgende vergadering waarop een beslissing over deze kandidatuur wordt genomen.
Over de kandidatuur van een nieuw lid wordt bij geheime stemming beslist bij eenvoudige meerderheid van de effectieve leden van de Overleggroep. Afwezige effectieve leden kunnen schriftelijk of bij volmacht hun stem uitbrengen.
Effectieve leden van de Overleggroep kunnen zich niet laten vervangen op de vergaderingen.
De voorzitter kan de groep voorstellen om leden te schrappen die daden stellen die ingaan tegen de belangen en de doelstellingen van de groep.

Art. 7. Secretariaat

Het secretariaat van de Overleggroep wordt uitgeoefend door de heer Paul Geerts.


Abonneer u op de nieuwsbrief