FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Varicellaprint

Onvoldoende gegevens voor algemene vaccinatie

gepubliceerd op dinsdag 28 augustus 2012

Het Centrum voor Gezondheidseconomie en Modellering van Infectieziekten (Universiteit Antwerpen) onderzocht in opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezond- heidszorg (KCE) de kosten en baten van een vaccinatieprogramma van kinderen tegen varicella en van ouderen tegen zona.

Varicella

Windpokken zijn een goed gekende en gemakkelijk overdraagbare virale kinderziekte. Meestal doorstaat het kind de windpokken zonder problemen. Bij 1 op 200 kinderen is een ziekenhuis-opname nodig.
Als iemand windpokken heeft gehad blijft het virus ‘slapend’ aanwezig in het lichaam. Als het afweersysteem verzwakt, kan het virus opnieuw ziekte veroorzaken, in de vorm van zona. Nu is er een vermoeden dat het afweersysteem na het doormaken van windpokken geprikkeld wordt telkens er contact is met iemand met windpokken. Op die manier slaagt het afweersysteem er meestal in een zona tot op hoge leeftijd te onderdrukken. Als de prikkel wegvalt, bijvoorbeeld doordat na vaccinatie windpokken niet meer wordt verspreid, zou zona meer en op vroegere leeftijd kunnen optreden. Op dit moment is deze theorie (“exogene boosting” - hypothese) niet eenduidig bevestigd noch weerlegd. Als deze theorie klopt, dan zou een algemene vaccinatie tegen windpokken de volksgezondheid meer nadelen dan voordelen opleveren, en dit gedurende meerdere decennia. In deze omstandigheden kan een algemene vaccinatie niet aanbevolen worden. Het rapport stelt daarom voor om te wachten tot gegevens bekend zijn over landen die de vaccinatie wel hebben ingevoerd, o.m. VS, Australië en Duitsland. Als het aantal zonagevallen daar in de volgende jaren niet stijgt, dan kan ook in België een vaccinatieprogramma tegen windpokken overwogen worden.

Zona

Zona komt vooral op oudere leeftijd voor en kan gepaard gaan met zenuwpijn die lang kan aanhouden.
Het vaccin vermindert de kans dat zona optreedt, maar het blijft nog onduidelijk hoelang het vaccin werkt, of er boven de 80 jaar nog bescherming is en of personen met een verminderde weerstand baat hebben bij het vaccin. Bovendien bestaan er tegenstrijdige gegevens over de impact van zona op de levenskwaliteit.
Door al deze onzekerheid is een inschat- ting van de voordelen van vaccineren tegen zona niet mogelijk en kunnen geen aanbevelingen worden geformuleerd, noch over de ideale leeftijd (de meeste resultaten wijzen erop dat vaccineren op 60 jaar naar kosteneffectiviteit gunstiger is dan vaccineren op oudere leeftijd), noch wat terugbetaling betreft.

Het volledige rapport is beschikbaar op de website van de KCE.


Abonneer u op de nieuwsbrief